Zundert in feiten en cijfers

Onze strategische ligging aan een oude Romeinse route (later de Napoleonroute) heeft ervoor gezorgd dat het dorp Zundert tot bloei kwam. In combinatie met de loop van de beekdalen, goede en gezonde gronden voor de boom- en zachtfruitteelt en de zelfredzaamheid van de inwoners, heeft dat geleid tot het Zundert van nu. De gemeente telt circa 21.000 inwoners verspreid over 5 kernen. Het gebied kenmerkt zich door een sterk gevoel van zelfredzaamheid, gemeenschapszin en daarmee een rijk en uniek cultureel- en verenigingsleven. Verrijkt met prachtige natuurgebieden biedt Zundert ruimte voor zelfstandigheid, ondernemen, ontspanning en een hoge kwaliteit van leven. (SO18)

Wonen in Zundert

Zundert is een wat afgezonderd gebied, al is dat meer vanuit geografisch perspectief dan een gevoel wat de inwoners zelf ervaren. De afgezonderde ligging zorgt er wel voor dat de mensen een extra hechte band met elkaar en met de streek voelen. Als je de gemeente in één woord zou willen duiden dan komt ‘gemeenschapszin’ daar wel heel dichtbij. (DNA) Dat verklaart ook het relatief hoge aandeel mensen die vrijwilligerswerk doen (31% t.o.v. 29% landelijk) en mantelzorger zijn (17% t.o.v. 14% landelijk).

De gemeente Zundert kent een relatief oude bevolking, met een oververtegenwoordiging van bewoners in de leeftijdscategorieën 45-65 jaar en 65 jaar en ouder. Tot 2030 is een huishoudenstoename van circa 760 huishoudens te verwachten. Het grootste deel (85%) van de huishoudensgroei tot 2030 komt door groei van de doelgroep 75-plussers. Het aantal gezinnen blijft naar verwachting redelijk stabiel. In de periode tot 2040 slaat de groei om in een lichte krimp. (WV25)

Zundert heeft een lokaal georiënteerde woningmarkt: 58% van de verhuizingen is intern. Verhuizingen van buiten de gemeente komen met name uit buurgemeenten Breda, Etten-Leur en Rucphen. Het merendeel van de woningen in de gemeente betreft een koopwoning (75%), de rest betreft huur (25%). (WV25) Woningen zijn niet bijzonder duur vanwege de toch wat afgelegen ligging. Dat maakt dat de gemeente Zundert relatief veel mooie huizen telt en een goed bewoond buitengebied heeft. (DNA)

Werken

De ontwikkeling van het aantal banen in de gemeente laat een positieve ontwikkeling zien van +7,5% in de periode 2009-2019. (BCI Zundert Informatiedocument West-Brabant) De werkgelegenheid in de gemeente Zundert is in 2018-2019 met circa 220 werkzame personen toegenomen, oftewel 2,6%. (Etil, Bedrijven en werkgelegenheid 2020) Ca. 15% van de banen is te vinden op bedrijventerreinen in de gemeente. Het aantal werklozen is met 6,5% lager dan gemiddeld in de regio West-Brabant (9,2%) (Werkgelegenheidsenquête 2017)

Relatief veel Zundertenaren werken in Breda en omstreken. Dat levert nogal wat forensenverkeer op. De grotere werkgevers in Zundert werven personeel tot aan Tilburg, en voor met name de landbouw, uit heel Europa. Het grootste deel van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector (22% van de banen is in de landbouw). De boom- en fruitteelt is hier van groot economisch belang. De boomteelt brengt veel werkgelegenheid, economische kansen en een prettige samenwerkingsverbanden tussen de verschillende telers en aanverwante bedrijven. Ook aardbeien en asperges worden hier van oudsher veel geteeld. Daarna volgen de sectoren handel, reparatie, gezondheids- en welzijnszorg. (DNA) Ook de detailhandel en de vrijetijdssector nemen in de economie van Zundert een grote plaats in. (Prestatieonderzoek Zundert 2019)

Cultuur en identiteit

De cultuur van de gemeente Zundert kenmerkt zich met name door het bijzonder rijke verenigingsleven. Er zijn opvallend veel sport-, toneel- en zangverenigingen, gilden en schutterijen. Met meer dan 500 verenigingen op circa 21.000 inwoners zijn heel veel mensen lid van meer verenigingen tegelijk. Dit feit draagt bij aan een zeer hechte sociale structuur en verwevenheid die echt heel sterk en typerend is. (DNA)

De Historische landgoederen in en rond Zundert zijn mede bepalend voor de aard van de streek. Waar de landgoederen ooit opgezet waren als ‘grensbewaking’ na het afhankelijk worden van België, zijn ze nu vooral bepalend door de bossen en dus voor het behoud van al dat groen. (DNA)

Toerisme en recreatie

De gemeente Zundert heeft een groot scala aan materieel en immaterieel erfgoed. Samen vormt dit erfgoed een trekpleister voor bezoekers. Voorbeelden zijn: Van Gogh, Henriëtte Roland Holst, Bloemencorso, de natuurgebieden, het beekdal, kerken, klooster, landgoederen, turfgebieden, militaire geschiedenis etc. De bezoeker houdt van de authenticiteit van het gebied: aantrekkelijke vrijetijdslandschappen met landgoederen, bossen, productielandschap met boomkwekerijen en grasland, beekdalen, dorpjes en rijks- en gemeentelijke monumenten. (VVTE)

In de gemeente Zundert zijn naar schatting 1.455 slaapplaatsen verspreid over verschillende accommodatietypen (met name campings/vakantieparken). De campings/vakantieparken in Zundert hebben een seizoensluiting en er is geen jaarrond exploitatie en bezetting. (VVTE)

Er is de afgelopen jaren veel werk verzet. Toch blijft er sprake van versnippering van recreatief aanbod. De ondernemers zijn in hun eigen sector aan de slag en er vindt weinig kruisbestuiving en verbinding plaats. Dit terwijl kruisbestuiving een hogere kwaliteit belevingsproducten op kan leveren. (VVTE)

Gezond en actief

De gezondheid van kinderen (0-11 jaar) wordt door de ouders (heel) goed ervaren: 98%. Dit hangt samen met de hoge mate waarin kinderen per week bewegen: 92% van de kinderen (4-11 jaar) beweegt 7 uur per week of meer. Een groot deel van de kinderen is bovendien lid van een sportclub of –vereniging (88%). (VG25)

In de gemeente Zundert heeft een groter deel van de volwassen bevolking overgewicht (52%) dan het landelijk gemiddelde (50%). Het aandeel mensen met obesitas is met 15% gelijk aan het landelijk gemiddelde. 58% van de 19-64 jarigen in Zundert voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen ten opzichte van 69% van de groep 65+. Ondanks de sterke sociale cohesie voelt 47% van de mensen zich weleens eenzaam (met name de groep 65+) ten opzichte van 44% landelijk. (VG25)

Klimaatbestendig en energieneutraal

De gemeente Zundert scoort op de Duurzaamheidsindex van Nederland (DiNG) een indexcijfer van 1,4. Dit betekent dat inwoners in de gemeente het op het gebied van duurzaamheid bijna anderhalf keer zo goed doen als het landelijk gemiddelde.

  • Gemeente Zundert heeft 3 MW vermogen aan (grootschalige) zon op daken gerealiseerd. (VZE) Het aandeel huishoudens in Zundert met zonnepanelen (9,3%) is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (9%).

  • 38,1% van de tuinen in gemeente Zundert is versteend, dit is hoger dan gemiddeld in lager (36,7%). Hier staat tegenover dat gemeente Zundert wel meer landelijk gebied heeft dan andere gemeenten.

Binnen de gemeente Zundert zijn er verschillen in de mate waarin gebieden gevoelig zijn voor de risico’s van een veranderend klimaat, namelijk: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Achtmaal is het minst gevoelig voor de risico’s van een veranderend klimaat, Wernhout en Klein-Zundert scoren gemiddeld. Zundert en Rijsbergen zijn het meest gevoelig voor de risico’s van een veranderend klimaat. (Klimaatportaal Baronie)

Bereikbaar en toegankelijk

De gemiddelde afstand in Zundert tot voorzieningen is relatief ver. Een reden daarvoor is de relatieve uitgestrektheid van de gemeente en de afgezonderde ligging. De voorzieningen zijn goed bereikbaar per auto, en ook buurgemeenten zijn makkelijk te bereiken. Bewoners “lenen” een aantal zaken uit hun buurgemeenten. Etten-Leur, Breda en Antwerpen zijn gewilde koopcentra. Uitgaan doet de jeugd in de eigen gemeente maar ook in Breda en België. Studenten vinden onderdak in Roosendaal en Breda, België biedt op haar beurt goede gezondheidszorg. Omgekeerd komen relatief veel Belgen hier boodschappen doen vanwege de gunstige prijzen en openingstijden. (DNA)

De gemeente telt 579 personenauto’s per 1.000 inwoners, dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 499 per 1.000 inwoners (CBS 2020). Dit komt met name door de uitgestrektheid van de gemeente en de minder goede bereikbarheid per openbaar vervoer.

In 2020 waren er in de gemeente Zundert 105 verkeersongevallen, een toename sinds 2017 (99 verkeersongevallen) en 2018 (81 verkeersongevallen). In de periode 2017-2019 vonden de meeste ongevallen plaats op 80-km wegen en 50-km wegen.