Visie in vogelvlucht

Er komen veel opgaven op de gemeente Zundert af. Daar willen we ons goed op voorbereiden. Samen met u gaan we er graag mee aan de slag. De Omgevingsvisie is een belangrijke stap daarbij. In de Omgevingsvisie staan alle ambities en de hoofdlijnen. Het zet de nieuwe opgaven op de agenda.

De kaart geeft in een oogopslag een overzicht van de hoofdlijnen van de ontwikkelrichting voor de toekomst. Daarna beschrijven we deze heel kort. Klik op de kaart voor een vergroting met legenda in een aparte pagina.

Leefbaar en gezond wonen

We werken aan leefbare, gezonde en toekomstbestendige wijken. Dat gebeurt samen met de inwoners, verenigingen en organisaties. We ontwikkelen wijken met een aantrekkelijke, groene inrichting. Die dragen bij aan de klimaatadaptatie, aan een schone lucht en een beweeg- en speelvriendelijke omgeving.

We streven naar duurzame, levensloopbestendige en betaalbare woningen. Voor alle leeftijden, in de nieuwbouw én in de bestaande wijken. Om de kwaliteiten van de wijken op peil te houden, kijken we ernaar met een integrale blik. Dat doen we vanuit het fysieke en het sociale domein.

Ook dragen we graag bij aan de regionale behoefte. Alsmaar verder verdichten kan niet. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties voor alle kernen. Nieuwe inwoners dragen bij aan het behoud van de voorzieningen zoals winkels, scholen en huiskamers. We willen dat de dorpscentra compact en levendig zijn.

Gezonde, leefbare wijken vragen om voldoende groen en ruimte om te spelen, bewegen, ontspannen en ontmoeten. Ook hebben we aandacht voor de vraagstukken gekoppeld aan het langer thuis wonen van ouderen. Denk onder meer aan veiligheid en eenzaamheid. We nemen bij alle ontwikkelingen en projecten de thema’s gezondheid en veiligheid mee. Zo werken we aan de gezondheid van de Zundertenaren en aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Economisch vitaal

De landbouw (vooral agrofood) is de dragende sector voor een florerend Zundert. We geven de landbouw de ruimte (niet alleen op het Business Centre Treeport). Ook moedigen we vernieuwing aan en maken dat mogelijk. Een sterke agrofoodsector moet zijn verankerd in een sterk landschap. Dat is een landschap met een sterk watersysteem en een goede kwaliteit van de bodem.

Nu zijn we een Treeport. We groeien door naar een Greenport. Daar komen vernieuwend produceren, veredeling, handel en logistiek, onderwijs en kennisdeling samen.

Samen met gebiedspartijen, de provincie en het waterschap werken we aan een vitaal buitengebied. Daar zijn de verschillende functies met elkaar in evenwicht. We spelen goed in op de opgaven rondom klimaat, natuur en vrijkomende, agrarische bebouwing.

In het algemeen proberen we ervoor te zorgen dat bedrijven zich hier graag willen vestigen. Dat betekent onder meer voldoende ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven. De bedrijventerreinen moeten goed voorbereid zijn op de toekomst. We willen ze uit kunnen breiden voor lokale bedrijven als dat noodzakelijk blijkt.

De toeristische, recreatieve sector is groeiend. Samen met de ondernemers willen we dit verder aanmoedigen. Hierbij leggen we verbindingen met onze sterke kwaliteiten. Zoals de fraaie natuur en landschappen en de vele monumenten en cultuurhistorische waarden. Van Gogh is hiervan een goed voorbeeld.

Aantrekkelijk en waardevol

We hebben veel verschillende landschappen binnen onze gemeentegrenzen. Die koesteren we. In elk gebied zijn mogelijkheden voor ontwikkeling. Op voorwaarde dat dat aansluit bij de kenmerken van het gebied en meerwaarde oplevert. Voorwaarde voor ontwikkelingen in het buitengebied is een kwaliteitsimpuls. Water is belangrijk. We kiezen voor het “water en bodemsysteem als ordenend principe” om de bovengrond, afhankelijk van het landgebruik, leefbaar en voor waterbeheer goed voorbereid op de toekomst in te richten.

We willen de toegankelijkheid van het landschap en de belevingskwaliteit verder versterken. Bijvoorbeeld via complete fiets- en wandelpaden.

Groen bepaalt voor een deel onze identiteit. Groen is ook een belangrijk onderdeel van de aanpak die zich richt op:

  • klimaatadaptatie;

  • een gezonde leefomgeving;

  • het versterken van de biodiversiteit.

Daarom nemen we groen mee in al onze plannen. We proberen, waar mogelijk, de bebouwde gebieden te vergroenen.

Naast groen bepaalt ook ons rijke erfgoed onze identiteit. Dit koesteren we. We willen het gebruiken als inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen en als verbindende kracht.

‘Water’ is heel belangrijk voor de agrofood. Maar onder meer de klimaatverandering vraagt om het anders omgaan met water: zoveel mogelijk besparen. Het is nodig om bij de inrichting van de ruimte rekening te houden met het water. We denken na over verschillende vormen van teelten en over het anders, toekomstbestendig omgaan met water. Daarbij betrekken we de agrofood-sector en het waterschap.

Duurzaam, klimaatadaptief en energieneutraal

De uitdaging is om met elkaar aan de slag te gaan met de wereldwijde duurzaamheidsagenda tot 2030. We hebben ons daarom samen met 61 andere gemeenten verbonden aan het VNG-initiatief ‘Gemeenten4GlobalGoals’.  

Het is onze ambitie om stap voor stap te werken aan een duurzamer Zundert. We vinden het belangrijk dat dit ook haalbaar en betaalbaar is. Voorlichting is erg belangrijk. We willen de energie-, klimaat- en de duurzaamheidsopgave samen met de inwoners oppakken. De ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. We werken hieraan door besparen aan te moedigen en door het duurzaam opwekken van de benodigde, resterende energie. 

Binnen de bebouwde omgeving zetten we in op ‘zon op dak’. Buiten de bebouwde kom zetten we in op meervoudig ruimtegebruik. Grootschalige opwek is nodig. Daarbij is een goede, landschappelijke inpassing vereist. Opwekking gebeurt met windmolens langs de A16. We zetten ook buiten de bebouwde kom in op ‘zon op dak’ en maar beperkt op ‘zon op veld’. Daarnaast werken we aan een aardgasarme bebouwde omgeving. 

Ook willen we in 2050 klimaatadaptief zijn. Met aandacht voor het voorkomen van wateroverlast, hittestress en droogte. Dat vraagt om vergroening en ruimte voor water in de kernen. In het buitengebied werken we aan klimaatrobuuste beekdalen.

Bereikbaar en toegankelijk

Verkeer en mobiliteit: dat zijn belangrijke onderwerpen als je werkt aan een leefbare en aantrekkelijke gemeente Zundert. Waar het goed wonen, werken en recreëren is. Denk alleen al aan de verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast van geluid.

Waar mogelijk willen we het doorgaand (vracht)verkeer weren in de kernen. We houden de komende periode de vinger aan de pols, in Zundert en in Rijsbergen, of aanvullende maatregelen nodig zijn. Ook werken we met verschillende acties aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Het is wenselijk dat de omringende steden beter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. We werken in de regio aan plannen voor een hoogwaardig openbaar-vervoerverbinding (HOV) naar Breda. Ook proberen we het buurtbusnetwerk uit te breiden. 

We hebben de ambitie om het vestigingsklimaat voor bedrijven verder te versterken. Dat kan door de bedrijventerreinen beter te ontsluiten. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de parkeerstructuur rondom de dorpscentra te verbeteren.

Ook in het buitengebied is de verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Hier maken grote landbouwvoertuigen en scholieren op de fiets gebruik van dezelfde wegen. We gaan de snelheid op de wegen verlagen. Daarnaast onderzoeken we verkeersremmende maatregelen die zijn afgestemd op het landbouwverkeer. De recreatieve routes willen we compleet en aantrekkelijker maken.

Ook als je kijkt naar duurzaamheid en gezondheid is mobiliteit een belangrijk onderwerp. Minder autorijden en meer fietsen leiden tot een gezondere leefstijl. En zorgen voor minder CO2-uitstoot. We stimuleren daarvoor ook het gebruik van voertuigen die geen CO2 uitstoten.

Het is onze ambitie dat iedereen mobiel kan zijn. Dit vraagt om betaalbaar vervoer. En om goed toegankelijke openbare ruimten en gebouwen, ook voor mindervaliden.