Kostenverhaal: keuzen gemeente Zundert

De gemeente Zundert kiest voor faciliterend grondbeleid bij nieuwe, ruimtelijke plannen. Dat betekent dat we meewerken om plannen van anderen waar te maken. Ze moeten wel passen binnen het ruimtelijk beleid. Bij deze vorm van grondbeleid gebruiken we alleen onze publiekrechtelijke instrumenten. We werken mee aan het uitvoeren van ruimtelijke plannen voor eigen rekening en risico van en door particulieren en via projectontwikkeling.

We gaan als gemeente niet actief de grondmarkt op (actief grondbeleid). We kopen in principe geen strategische gronden. Klik hier voor de Nota Grondbeleid.

De gemeente Zundert gaat uit van een privaatrechtelijke samenwerking op basis van een anterieure overeenkomst. Het kan gebeuren dat we zo niet tot een overeenkomst kunnen komen. Dan weegt de gemeente af of een exploitatieplan uitkomst biedt.

Voor de aankomende tijd willen we graag doorgaan met deze werkwijze van het kostenverhaal. Deze Omgevingsvisie heeft de status van Structuurvisie. Daarmee voldoen we aan de wettelijke eisen van de Wro die nu gelden. Ook gaan we aan de slag met een Nota Kostenverhaal. Die stellen we vast als programma. Zo kunnen we ook voldoen aan de wettelijke eisen van de Omgevingswet.

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen

De gemeente Zundert verhaalt de gebiedseigen-/plankosten. Daarnaast vragen we een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen in anterieure overeenkomsten. De raad besloot op 26 januari 2012 tot het vaststellen ervan. De raad besloot ook om een bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen in het leven te roepen. Deze is bedoeld voor de financiering voor de bovenwijkse voorzieningen. De projecten die hiervoor in aanmerking komen, staan in de uitvoeringsprogramma’s en projectenlijsten van de geldende beleidsdocumenten. In de op te stellen Nota Kostenverhaal gaan we de projectenlijsten bijwerken. De projecten en voornemens uit de IDeekaarten uit deze Omgevingsvisie vormen daar een belangrijke basis voor.

De projecten in deze Omgevingsvisie dragen bij aan het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit van alle inwoners. Denk aan aanleg van groen, verbeteren van infrastructuur en recreatieve voorzieningen. Daarom vinden we het eerlijk om hier een bijdrage voor te vragen aan particuliere initiatiefnemers van bouwprojecten. Dit gebeurt in de vorm van een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling.

Wanneer door het vragen van een bijdrage een bouwproject niet meer haalbaar is, vragen we geen bijdrage. We vragen geen hoger bedrag dan de locatie kan dragen. Als de initiatiefnemer de haalbaarheid betwijfelt, moet hij dit bewijzen. Wij moeten dan goed kunnen toetsen of het aannemelijk is. Onder sommige omstandigheden is ook een bijdrage aan het Landschapsfonds aan de orde.

Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling voor het Landschapsfonds

De provincie stelt in de (Interim) Omgevingsverordening extra eisen aan het toestaan van ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied. Die moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit is de Landschapsinvesteringsregeling (Lir). Daarnaast gelden ook nog de eisen uit wet- en regelgeving zoals het bestemmingsplan en die rondom milieu.

De kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden via:

 • investering in het landschap;

 • natuurontwikkeling;

 • sloop van lelijke gebouwen;

 • versterking van cultuurhistorische onderdelen;

 • investering in of langs routes voor recreatie.

Het gaat dus echt om een investering in de kwaliteit van het landschap. Wanneer de initiatiefnemer die investering niet zelf kan doen, moet een betaling gedaan worden aan het gemeentelijk Landschapsfonds.

We stelden het Landschapsfonds op 13 december 2012 in. Het is gekoppeld aan het Landschapsontwikkelingsplan Zundert. Klik hier voor het LOP. Het LOP geeft samen met de Structuurvisie Landschap aan waar het geld uit het Landschapsfonds naartoe gaat.

Het uitvoeringsprogramma van het LOP noemt acht type projecten:

 • Wegenpatroon en begeleidende beplanting.

 • Groen-blauwe diensten. Dit gaat over het sterker maken van de ruimtelijke structuur en de biodiversiteit van het landschap. Dat gebeurt als inwoners kleine landschapselementen planten en houden. Denk aan: bossingels, bosjes, poelen, knip- en scheerhagen, natuurvriendelijke oevers en bloemrijke akkerland. Het aandeel van de gemeente voor de Stimuleringsregeling landschap (STILA) betrekken we vanaf 2020 uit het Landschapsfonds. De provincie Noord-Brabant verdubbelt dit bedrag.

 • Landschapsontwikkeling. In het LOP staan concrete projecten.

 • (Versterken van bestaande of nieuwe) Ommetjes, zoals de vitaliteits- en beleefroutes op de IDeekaarten van de Omgevingsvisie.

 • Ecologische verbindingszones. Die zijn in het noordelijk deel van de gemeente Zundert al voor een belangrijk deel klaar.

 • Groene erven. In 2014 was de publicatie van het inspiratieboek voor de Zundertse boomteelt.

 • Beleefbare turfgeschiedenis.

 • Fietspad langs de Aa of Weerijs. Dat is ondertussen voor een deel aangelegd, uit een apart investeringskrediet.

De afgelopen jaren waren er verschillende stortingen. Wij doen geen onttrekkingen uit het Landschapsfonds als er niet genoeg in zit (geen onderuitputting). Als we beginnen met de Nota Kostenverhaal, bekijken we opnieuw de inzet en opzet van het Landschapsfonds. De resultaten van de pilot Vitaal Buitengebied nemen we hierbij mee. Net als het ‘sloopfonds’ dat de provincie Noord-Brabant op dit moment ontwikkelt.