Werken aan een visie op de ondergrond

We moeten de bodem en ondergrond betrekken bij alle maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. We doen namelijk steeds meer een beroep op de ondergrond. Hierdoor ontstaat daar schaarste in de ruimte.

De klimaatproblemen zoals hittestress, verdroging en vernatting, zijn onlosmakelijk verbonden met onze bodem en ondergrond. Ook de energietransitie heeft gevolgen voor de ondergrond. Als we aardgas niet langer gebruiken voor verwarming, dan moeten we andere warmtesystemen aanleggen. Denk aan warmtenetten, geothermie (aardwarmte) en aquathermie (warmte of koude uit water).

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor:

  • grondwater en bodemkwaliteit;

  • bodemhistorie (archeologie, explosieven);

  • ondergronds ruimtegebruik.

Want alleen zo kun je de juiste afweging maken bij bovengrondse plannen. Want we willen conflicten en stagnaties van ruimtelijke projecten voorkomen.

Meer functies op een kleiner grondgebied betekent meer drukte in de ondergrond. Ruimtegebrek in de ondergrond heeft weer gevolgen voor de bovengrondse plannen. Dat vraagt om driedimensionaal denken en de ondergrond inzichtelijk maken. Zo krijgen we inzicht in de ondergrondse gesteldheid en het ruimtegebruik.

Dit werken we uit in een programma. Dat vertalen we in een omgevingsplan. Dit nemen we mee bij de concrete plannen. Bij toekomstige, ruimtelijke ontwikkelingen moeten we gestandaardiseerde en gevalideerde basisgegevens van de wet Basis Registratie Ondergrond raadplegen.