Van visie naar actie

De ervaringen uit de zeven gebieden gebruiken we. Daarmee onderzoeken we hoe we de hindernissen aan kunnen pakken. Zo denken we na over nieuwe werkprocessen. Op dit moment (nov. 2021) bevindt de pilot vitaal buitengebied zich in een afrondende fase en wordt er gewerkt aan een plan van doorgaan. In het plan van doorgaan zullen er a.d.h.v. de binnen de pilot geleerde lessen voorstellen worden gedaan hoe zaken als gebiedsgerichte aanpak, meerwaarde creatie, één overheid en de samenwerking in het speelveld als geheel kunnen vasthouden en integreren naar het reguliere werkproces. Omdat de insteek van de pilot “groeien doe je samen” ook naar de toekomst essentieel blijft, maakt een samenwerkingsovereenkomst met breed commitment onderdeel uit van het plan van doorgaan. Daarbij zal het plan van doorgaan, of de relevant onderdelen daarin, medio 2022 als ‘programma’ onder de omgevingsvisie worden aangeboden. Met het instrument programma kan immers nader worden vastgelegd hoe we de beoogde doelen uit de omgevingsvisie willen bereiken. De gemeente, de provincie, het waterschap en de betrokken gebiedspartijen zetten daar hun handtekening onder. Zo beloven ze om zich samen in te zetten voor het dichterbij brengen van de ‘droom’ voor het Zundertse buitengebied: Zundert floreert. Het belangrijkste? Ontwikkelingen in het buitengebied moeten een groter gebied meer waarde geven. 

Alles wat we leren uit de pilot is belangrijk voor de gebiedsopgaven in de gemeente Zundert en in heel Noord-Brabant. Niet alleen voor die van nu, maar ook voor die nog komen. Het proces loopt al soepeler door te werken met ‘omgevingstafels’. Daarin spreken alle inhoudelijk betrokken deskundigen met elkaar over nieuwe voorstellen. Direct en open. Vanaf het begin neem je zo alles mee en mis je niets. Voor het buitengebied stelden we een tijdje geleden al het ‘Loket Buitengebied’ open.

Een goed voorbeeld van hoe we de lessen uit de pilot gebruiken is de ‘Napoleonroute’. Dit is een doorgaande route met Romeinse oorsprong. Er liggen een aantal grote leegstaande panden aan. Daar zijn kansen voor herontwikkeling. Die kunnen we alleen benutten als we het gebied in zijn geheel benaderen. Dat moet om problemen als verwaarlozing en criminaliteit te voorkomen. Dit doen we graag samen met betrokken partijen en ook met de provincie omdat de doorgaande route gemeente- en landgrens doorkruist.