Van Treeport en Fruitport naar Greenport

Goede en gezonde grond is de basis van onze bloeiende boom- en zachtfruitteelt. Agrofood brengt veel werkgelegenheid en economische kansen. Er werken veel seizoenarbeiders op de velden. Onze regio is uitgegroeid tot een modern en vernieuwend boomteeltgebied.

Vanuit de huidige Treeport en Fruitport groeien we door naar een Greenport. In een Greenport komt veel samen. Innovatieve productie, veredeling, handel en logistiek, onderwijs en kennisdeling. Deze bedrijven tillen elkaar omhoog.

De gemeente Zundert maakt onderdeel uit van de gebiedscoalitie ‘Zuidelijke Zandgronden’. Agrofood & biobased en vrijetijdseconomie zijn belangrijke en dragende topbedrijfstakken. Business Centre Treeport (BCT) vormt voor heel West-Brabant een belangrijke, stuwende kracht. Hier denken ze vernieuwend en vinden ze bijvoorbeeld nieuwe technieken uit. Hier komen onderwijs en het bedrijfsleven samen.

BCT draagt bij aan het totaalplaatje van Greenport West-Brabant. Met de Treeport en de Fruitport als specialisaties. Samenwerking over de grenzen blijft nodig. Regionaal én internationaal (denk aan de veiling in Vlaanderen).

De ‘Greenport-ambitie’ vraagt om volop ruimte voor de boom- en zachtfruitteelt. Natuurlijk moet dit passen binnen de grenzen van ons beleid. En bij onze ambities voor landschap en milieu plus een goed woon- en leefklimaat. Grote delen van het Zundertse buitengebied zijn aangewezen als gebied voor boomteeltontwikkeling, andere delen als ‘agrarische hoofdstructuur plus’. Samen vormen deze het Teeltgebied Zundert (zie ook de IDeekaarten).

Hier gelden ruimere regels voor kassen. Dat is om de boomteeltsector en andere teelten in dit gebied te ondersteunen. Zie voor achtergronden de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.

We willen dus dat de boom- en fruitteelt groeit. Dat moet wel samengaan met een gezond ecologisch systeem (bodem, water en natuur). Ook willen we het landschappelijke beeld mooi houden. En dan moet ook de natuurontwikkeling doorgaan. Ook de wateropgave vraagt aparte aandacht. Samen met de coalitiepartners binnen de Zuidelijke Zandgronden bouwt de gemeente Zundert aan de topsector Agrofood, ook in de toekomst. Zie voor achtergronden de gebiedsagenda Vitaal Buitengebied West-Brabant.