Kwaliteit door ontwikkeling

Het landschap veranderen is geen probleem als het op een goede manier gebeurt. Want dan leidt het juist tot versterking van het landschap. En zelfs tot meerwaarde voor een groter gebied. Zie hier het Landschapsontwikkelingsplan en klik hier voor de Landschapsvisie.

Het is belangrijk dat de verschillen tussen de belangrijkste landschapstypen herkenbaar blijven. En dat de basiskenmerken van de landschapstypen goed op peil blijven. Dan gaat het bijvoorbeeld om de verschillen in openheid/beslotenheid, kleinschaligheid/grootschaligheid, richting, reliëf en de natuurlijke gesteldheid.

De Landschapsinvesteringsregeling vraagt om een kwaliteitsimpuls, gekoppeld aan de ontwikkelingen in het buitengebied. Dit volgt uit de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Klik hier voor de provinciale verordening Regels voor ruimtelijke ontwikkelingen - provincie Noord-Brabant.

Denk bij die kwaliteitsimpuls aan:

  • beplanting van lanen of percelen;

  • de aanleg van een recreatieve route;

  • herstellen van cultuurhistorische waarden;

  • slopen van lelijke gebouwen.

Wat als directe kwaliteitsinvestering ‘in natura’ niet mogelijk is? Dan komt het geld in het gemeentelijke Landschapsfonds. De gemeente zet de middelen uit het fonds in voor onder meer herstel en kwaliteitsversterking van lanen en landschapselementen.

De provincie Noord-Brabant werkt aan de ontwikkeling van een sloopfonds. Wij willen liever werken met 1 integraal fonds Vitaal buitengebied. Met daarin verweven het sloopfonds. Dit wordt verder vormgegeven als onderdeel van het vervolg van de Pilot Vitaal Buitengebied.

Daarnaast doen we mee in de Stimuleringsregeling Landschap van de provincie Noord-Brabant. Die draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van het platteland in verschillende opzichten. Denk aan landschappelijk, ecologisch, hydrologisch, recreatief en sociaaleconomisch.

De provincie zorgt hiermee voor een vergoeding voor zaken die verder gaan dan het ondernemersbelang en die bedrijfseconomisch haalbaar en interessant zijn, zoals:

  • behoud en versterking van natuur- en landschapsstructuren en bijzondere cultuurhistorische waarden;

  • een boost geven aan duurzaam waterbeheer;

  • meer mogelijkheden bieden om van het landelijk gebied te genieten.

Zie voor meer informatie de Stimuleringsregeling Landschap (STILA ) - Brabants Landschap.

Nieuwe landgoederen creëren. Dat is een andere mogelijkheid van realisatie en versterking van ‘kwaliteit door ontwikkeling’. Nieuwe landgoederen verhogen de kwaliteit van landschap, water- en milieucondities, recreatie en plattelandsvernieuwing. In de vorm van ‘rood voor groen’ staan we de bouw van een landhuis toe. Dit als compensatie voor de aanleg van openbaar toegankelijk groen. Klik voor de achtergronden hier de Beleidsnotie Nieuwe Landgoederen