Het is en blijft aantrekkelijk wonen en leven in Zundert

Dat het aantrekkelijk wonen is voor jong en oud blijkt uit de vragenlijst voor de Omgevingsvisie en de gesprekken die we op straat hebben gevoerd. Aandachtspunten zijn:

  • voldoende betaalbare woningen;

  • versterking kwaliteit van het groen;

  • (verkeers)veiligheid.

Klik hier voor de resultaten van het vragenonderzoek en klik hier voor een beeld van de resultaten van de straatgesprekken.

De 3 G’s (groen, gedreven en gemeenschapszin) zijn de kernwaarden waar we op inzetten. Daarmee streven we naar een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, waar iedereen zich thuis voelt. Samen met de inwoners en organisaties werken we aan duurzame, inclusieve sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

In de gemeente Zundert wonen ongeveer 21.000 mensen, verspreid over vijf kernen. Elke kern heeft zijn eigen karakter en kracht. Dit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling. De kernen zijn ingebed in een aantrekkelijk buitengebied met verschillende landschappen.

Onze inwoners zijn relatief oud, met een meerderheid in de leeftijdscategorieën 45-65 jaar en 65 jaar en ouder. De gemeente Zundert heeft te maken met een dubbele vergrijzing: het aantal ouderen neemt toe en ze worden steeds ouder. Tot 2030 is een toename van ongeveer 760 huishoudens te verwachten.

Het grootste deel hiervan komt door de groei van de doelgroep 75-plussers. Het aantal gezinnen blijft waarschijnlijk redelijk stabiel. De verwachting is dat daarna, in de periode tot 2040, de groei omslaat in een lichte krimp.

De woningen in de gemeente Zundert zijn niet duur vergeleken met het Nederlands gemiddelde. Mensen blijven graag in de gemeente Zundert wonen. De meeste verhuizingen zijn binnen de gemeente. Mensen die van buiten de gemeente komen, komen vooral uit de buurgemeenten Breda, Etten-Leur en Rucphen. Zie de Woonvisie voor meer achtergrondinformatie.